Thailand

Prizes Announcement #2

3 July 2018

Tour to Singapore winner (1 prize)

No.
Phone Number
Receipt Number
081667xxxx
minioreo 102337301

JSW tent (5 prizes)

No.
Phone Number
Receipt Number
086982xxxx
minioreo 0002094285
083076xxxx
minioreo 0000549069
063961xxxx
minioreo 102570512
091472xxxx
minioreo 0000629666
086564xxxx
minioreo 0000804084

JSW Hoodie (3 prizes)

No.
Phone Number
Receipt Number
099413xxxx
minioreo 0000278472
064050xxxx
minioreo 009432149
064160xxxx
minioreo 0000271107

JSW Back Pack (10 prizes)

No.
Phone Number
Receipt Number
090923xxxx
minioreo 0001612941
096431xxxx
minioreo 012183332
099137xxxx
minioreo 0000373615
090212xxxx
minioreo 103385420
096909xxxx
minioreo 102717570
097120xxxx
minioreo 0000961787
064768xxxx
minioreo 0000760940
061657xxxx
minioreo 0000961290
087435xxxx
minioreo 004516832
097026xxxx
minioreo 012183344

JSW Box (100 prizes)

No.
Phone Number
Receipt Number
096108xxxx
minioreo 012183333
095893xxxx
minioreo 015354929
081778xxxx
minioreo 0000231275
084296xxxx
minioreo 0001769522
097146xxxx
minioreo 102210342
063195xxxx
minioreo 0000232683
080171xxxx
minioreo 0000685338
081649xxxx
minioreo 0000370087
092458xxxx
minioreo 0000410786
093109xxxx
minioreo 105320415
087376xxxx
minioreo 0000888211
062383xxxx
minioreo 0000222548
099750xxxx
minioreo 0000235060
063923xxxx
minioreo 0001029129
093906xxxx
minioreo 0000961295
096881xxxx
minioreo 101056615
092925xxxx
minioreo 103521448
082618xxxx
minioreo 007275800
093124xxxx
minioreo 0001146605
087376xxxx
minioreo 0000968563
096242xxxx
minioreo 102717556
091472xxxx
minioreo 0000308591
091849xxxx
minioreo 103085030
063732xxxx
minioreo 102570518
087571xxxx
minioreo 0000555551
091472xxxx
minioreo 0000966715
063926xxxx
minioreo 009432139
097120xxxx
minioreo 007275791
082626xxxx
minioreo 0000960985
096229xxxx
minioreo 001074557
061769xxxx
minioreo 101465176
094390xxxx
minioreo 102337306
064058xxxx
minioreo 009432006
095389xxxx
minioreo 007275796
087435xxxx
minioreo 101056597
083076xxxx
minioreo 0000956564
092338xxxx
minioreo 0000125007
086572xxxx
minioreo 007275807
090325xxxx
minioreo 102717563
097120xxxx
minioreo 101056601
083076xxxx
minioreo 0000225577
064794xxxx
minioreo 103521443
063941xxxx
minioreo 0000409562
091472xxxx
minioreo 007275770
080202xxxx
minioreo 0000049496
081778xxxx
minioreo 0000231274
083076xxxx
minioreo 0000157278
061657xxxx
minioreo 007275793
063732xxxx
minioreo 102570517
083076xxxx
minioreo 0000385156
No.
Phone Number
Receipt Number
097125xxxx
minioreo 101178851
082626xxxx
minioreo 0000668695
064551xxxx
minioreo 0000305305
095748xxxx
minioreo 005198864
083076xxxx
minioreo 0000287618
090912xxxx
minioreo 102051581
080983xxxx
minioreo 0000355110
098589xxxx
minioreo 0001022983
083076xxxx
minioreo 0000501436
091472xxxx
minioreo 004516833
087127xxxx
minioreo 0000222535
091552xxxx
minioreo 18060112080060399
083076xxxx
minioreo 0000960489
063484xxxx
minioreo 101465172
083076xxxx
minioreo 0000335610
094905xxxx
minioreo 0000493563
083076xxxx
minioreo 0000226476
081842xxxx
minioreo 999280999208504
096730xxxx
minioreo 0000410787
061769xxxx
minioreo 0000279401
083076xxxx
minioreo 0000216606
087810xxxx
minioreo 0000225796
091472xxxx
minioreo 0000968589
083076xxxx
minioreo 0000583814
093124xxxx
minioreo 0000588115
081667xxxx
minioreo 102337308
096228xxxx
minioreo 001084655
061657xxxx
minioreo 007274125
091472xxxx
minioreo 0000238984
095898xxxx
minioreo 015333600
083076xxxx
minioreo 0000287721
097052xxxx
minioreo 101056638
082883xxxx
minioreo 0000373612
064029xxxx
minioreo 0001612937
084960xxxx
minioreo 18060213130164979
087376xxxx
minioreo 0000888208
083076xxxx
minioreo 0000187416
063835xxxx
minioreo 0001102026
064750xxxx
minioreo 102062331
097050xxxx
minioreo 102210337
083076xxxx
minioreo 0000138977
087376xxxx
minioreo 0000888210
087376xxxx
minioreo 0000968566
098589xxxx
minioreo 0001022982
083076xxxx
minioreo 0000287839
063859xxxx
minioreo 21960813
064565xxxx
minioreo 0001612935
098589xxxx
minioreo 0000879376
098882xxxx
minioreo 0000032274
080171xxxx
minioreo 0000459906